انتخاب زبان

این محصول حاوی سلول‌های زنده استرومایی مغز استخوان کشت شده‌ی مشتق از بافت مغز استخوان خود بیمار است. برای تولید این محصول ابتدا از بیمار نمونه‌ی مغز استخوان اخذ شده و سپس سلول‌های بنیادی استرومایی بعد از جداسازی در محیط‌های کشت استاندارد تکثیر داده می‌شوند.

اطلاعات بیشتر

این محصول حاوی سلول‌های زنده فیبروبلاست کشت شده‌ی مشتق از لایه درم پوست خود بیمار است. برای تولید این محصول ابتدا از بیمار نمونه‌ی پوست از ناحیه پشت گوش اخذ شده و سپس سلول‌های فیبروبلاست بعد از جداسازی با استفاده از روش‌های آنزیمی در محیط‌های کشت استاندارد تکثیر داده می‌شوند.

اطلاعات بیشتر

این محصول با عنوان علمی شناخته‌شده (SVF) Stromal Vascular Fraction مشتق از بافت چربی خود بیمار و مخلوطی از سلول‌های پره آدیپوسیت، سلول‌های مزانشیم، سلول‌های پیش ساز اندوتلیال، لنفوسیت B ،Tو ماکروفاژهای بافت چربی است .

اطلاعات بیشتر

این محصول حاوی سلول‌های کراتینوسیت - ملانوسیت مشتق از لایه اپیدرم پوست خود بیمار است. برای تولید این محصول ابتدا از بیمار نمونه‌ی پوستی معمولا از ناحیه نشیمنگاه بیمار گرفته شده و سپس سلول‌های کراتینوسیت- ملانوسیت با هضم آنزیمی از لایه اپیدرم پوست جداشده و به صورت داخل اپیدرم در لکه های حاصل از بیماری ویتلیگو تزریق می‌گردند.

اطلاعات بیشتر

این محصول حاوی سلول‌های تک‌هسته‌ای زنده‌ی مشتق از بافت مغز استخوان خود بیمار است. برای تولید این محصول ابتدا نمونه مغز استخوان از استخوان خار خاصره لگن بیمار به روش آسپیراسیون گرفته شده و سپس سلول‌های تک هسته‌ای با استفاده از گرادیان حجمی جدا شده و به روش تزریق داخل کرونری یا تزریق درون عضله میوکارد قلب پیوند می شود.

اطلاعات بیشتر

این محصول حاوی سلول‌های کراتینوسیت - ملانوسیت مشتق از لایه اپیدرم پوست خود بیمار است. برای تولید این محصول ابتدا از بیمار نمونه‌ی پوستی معمولا از ناحیه نشیمنگاه بیمار گرفته شده و سپس سلول‌های کراتینوسیت- ملانوسیت با هضم آنزیمی از لایه اپیدرم پوست جداشده و به صورت داخل اپیدرم در لکه های حاصل از بیماری ویتلیگو تزریق می‌گردند.

اطلاعات بیشتر